Általános információk, az ellátás igénybevételének feltételei

IDŐSEK GONDOZÁSA

Az ápolást, gondozást nyújtó intézményben (idősek, demens betegek otthona) az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, teljes körű ellátásáról gondoskodnak.

Az idősek otthonában - az Sztv. 68/B. § szerinti kivétellel - az Sztv. 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, az Sztv. 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE IDŐSEK ESETÉN

Ha igénybe kívánja venni az ellátást:

Szükséges kitöltenie a kérelmet, a háziorvosnak pedig a mellékelt űrlapot.

Ha Ön 80 év feletti egyedülálló idős személy, akkor jogosultsági feltétellel rendelkezik.

Ha nem töltötte be még a 80. életévét, akkor az alábbi gondozási szükséglet adatlapot ki kell töltetnie a háziorvosával, illetve az intézmény vezetőjével.

Ha Ön eléri a 40 pontot, úgy jogosultságot szerez a bentlakásos ellátás igénybevételére.

Ebben az esetben a kérelem, a háziorvos által kitöltött űrlap, a gondozási szükségletvizsgálat, a jövedelem és vagyonvizsgálat eredménye, valamint - amennyiben van - gondnokkirendelő határozat az intézményhez eljuttatandó dokumentáció. (cím: 1029 Budapest, Báthori László u. 8.)

A dokumentáció beérkezését követően várólistán regisztráljuk önt, ezt követően elvégzésre kerül az előgondozás. Amennyiben lehetőség nyílik férőhely elfoglalására, akkor értesítjük Önt és ezután történik a beköltözéssel kapcsolatos gyakorlati tennivalók egyeztetése intézményünk vezető ápolójával, illetve a megállapodás megkötése.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK GONDOZÁSA

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását.

A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést és gondozást, vagy a fejlesztő nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel való együttműködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.

A nagykorú fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A fogyatékos személy részére biztosítani kell - a fogyatékosságának megfelelő - szinten tartó, képességfejlesztő foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését is.

AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE FOGYATÉKOS SZEMÉLY ESETÉN

Ha igénybe kívánja venni az ellátást:

Szükséges kitöltenie a kérelmet. A háziorvosnak a melléklet űrlapot.

Ha nem rendelkezik alapvizsgálattal (Szt 70.§ (5)) A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.), úgy azt el kell végeztetni a jogosult hivatallal (űrlap itt letölthető), intézményük háziorvosa segítséget nyújt a releváns rész kitöltésében, de a szükséges dokumentációt az érdeklődőnek kell eljuttatni az illetékes hivatalhoz.

Ez esetben a kérelem, a háziorvos által kitöltött űrlap, az alapvizsgálat szakértői véleménye, jövedelem és vagyonvizsgálat eredménye és - amennyiben van - gondnokkirendelő határozat az intézményhez eljuttatandó dokumentáció. (cím: 1029 Budapest, Báthori László u. 8.)

A dokumentáció beérkezését követően a várólistán regisztráljuk Önt, ezt követően elvégzésre kerül az előgondozás. Amennyiben lehetőség nyílik. Férőhely elfoglalására, akkor értesítjük Önt és ezután történik a beköltözéssel kapcsolatos gyakorlati tennivalók egyeztetése intézményünk vezető ápolójával, illetve a megállapodás megkötése.

TÁMOGATOTT LAKHATÁS

A támogatott lakhatás az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül. Személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában. Az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.

A támogatott lakhatást fogyatékos személyek részére Máriaremetei úti épületünkben 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások együttesében 1 -2 ágyas szobákban biztosítjuk, melyekhez fürdőszoba kapcsolódik.

A TÁMOGATOTT LAKHATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Ha igénybe kívánja venni az ellátást:

Szükséges kitöltenie a kérelmet. A háziorvosnak a melléklet űrlapot.

Ha nem rendelkezik alapvizsgálattal (Szt 70.§ (5)) A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.), úgy azt el kell végeztetni a jogosult hivatallal (űrlap itt letölthető), intézményük háziorvosa segítséget nyújt a releváns rész kitöltésében, de a szükséges dokumentációt az érdeklődőnek kell eljuttatni az illetékes hivatalhoz.

Támogatott lakhatás -- a komplex szükségletfelmérés, illetve fogyatékos személy esetében a 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható.

Ez esetben a kérelem, a háziorvos által kitöltött űrlap, az alapvizsgálat, a jövedelem és vagyonvizsgálat eredménye, valamint - amennyiben van - gondnokkirendelő határozat az intézményhez eljuttatandó dokumentáció. (cím: 1029 Budapest, Báthori László u. 8.)

A dokumentáció beérkezését követően a várólistán regisztráljuk Önt, ezt követően elvégzésre kerül az előgondozás. Amennyiben lehetőség nyílik. Férőhely elfoglalására, akkor értesítjük Önt és ezután történik a beköltözéssel kapcsolatos gyakorlati tennivalók egyeztetése intézményünk vezető ápolójával, illetve a megállapodás megkötése.

FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

Fejlesztő foglalkoztatás az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról alapján, fejlesztési jogviszonyban, fejlesztési szerződéssel történik.

A fejlesztő foglalkoztatás szerinti fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

A fejlesztési jogviszony munka-, szervezetpszichológus javaslata, vagy rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasló szakvélemény alapján, egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az ellátott kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet, és fejlesztési szerződéssel jön létre, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény vezetőjével.

Fejlesztő foglalkoztatás keretében a budapesti székhelyen és a telephelyen tudunk bevonni ellátottakat kerti, konyhai feladatokba, illetve kreatív alkotó tevékenységbe.

Az ellátási forma igénybevételét intézményünk kezdeményezi, a bevonás előtt megtörténik a pszichológiai és munkaalkalmassága vizsgálat.